Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nedir?

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Girişimciler ve yatırımcılar sıklıkla şirket türleri arasında öne çıkan anonim şirket ve limited şirketin hangisinin tercih edilerek kurulması gerektiği konusunda kararsız kalır. Bu yazıda anonim şirket ve limited şirketin tanımı ve farklarından bahsedeceğiz.

1. Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere iki organ bulunur. Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle görev yapmak için seçilebilir. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişiler yeniden seçilebilir. Genel kurul üyeleri ise ortaklardan oluşur ve en üst düzey karar organıdır. Kural olarak her ortak, kaç adet payı varsa o kadar oy hakkına sahiptir. Genel kurul yılda en az bir defa faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, (olağan toplantı) veya gerektiğinde (olağanüstü toplantı) toplanır.

2. Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından(amme alacakları hariç) sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirketlerde müdürler kurulu ve genel kurul olmak üzere iki organ bulunur. Şirket müdürler tarafından yönetilir ve temsil edilir. Müdürlerin görev süresi sınırına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Süreli ya da aksi karar alınıncaya kadar müdürlük yetkisi verilebilir. Genel kurul üyeleri ise ortaklardan oluşur ve en üst düzey karar organıdır. Genel kurul üyeleri ise ortaklardan oluşur ve en üst düzey karar organıdır. Kural olarak her ortak, kaç adet payı varsa o kadar oy hakkına sahiptir. Genel kurul yılda en az bir defa faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, (olağan toplantı) veya gerektiğinde (olağanüstü toplantı) toplanır.

3. Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

SERMAYE
Anonim ŞirketLimited Şirket
Asgari 50.000 TL sermaye ile kurulur.Asgari 10.000 TL sermaye ile kurulur.
Sermayesi 250.000 TL ve üzeri ise avukat bulundurma zorunluluğu vardır.Avukat Bulundurma zorunluluğu yoktur.
SERMAYE ÖDEMESİ
Anonim ŞirketLimited Şirket
Kuruluş sermayesinin %25’i tescilden önce, kalanı ise iki yıl içinde ödenmek zorundadır.Kuruluş sermayesi iki yıl içinde ödenmek zorundadır.
 Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulu veya müdürler tarafından da belirlenebilir

ORTAK SAYISI
Anonim ŞirketLimited Şirket
En fazla 500 ortak olabilir.En fazla 50 ortak olabilir.
HİSSE/PAY DEVRİ
Anonim ŞirketLimited Şirket
Hisse/Pay devrinde serbestlik ilkesi belirlenmiştir. Ancak ana sözleşme değişikliğiyle bu hak sınırlandırılabilir.Hisse/Pay devri genel kurulun alacağı kararda salt çoğunluğun sağlanması ile yapılabilir. Ancak ana sözleşme değişikliğiyle pay devri serbestleştirilebilir.
Hisse devri için notere tasdik ve ticaret siciline tescil zorunluluğu yoktur; Adi sözleşme ile yapılabilir.Hisse değişikliklerinde notere tasdik, ticaret siciline tescil ettirme zorunluluğu vardır.
İki yıldan fazla elde tutulan hisselerin satışı değer artış kazancı vergisine tabi değildir.Hisse satışından kaynaklanan karlar değer artış kazancı vergisine tabidir.
YÖNETİM KURULU/MÜDÜRLER KURULU
Anonim ŞirketLimited Şirket
Yönetim kurulunda ortak bulunması zorunlu değildir. Yalnızca pay sahibi olmayanlar da yönetim kurulu üyesi olabilir.Ortaklardan en az birinin müdür olması şarttır. Pay sahibi olmayanlar da müdür atanabilir.
KAMU AMME ALACAKLARI SORUMLULUĞU
Anonim ŞirketLimited Şirket
Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu borçlarından (Vergi, SGK vb.) yönetim kurulu üyeleri şahsi mal varlıklarıyla sorumludur.Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu borçlarından (Vergi, SGK vb.) genel kurul üyeleri (tüm ortaklar payı oranında) ve müdürler (dışardan atananlar dahil) şahsi mal varlıklarıyla sorumludur.
DİĞER HUSUSLAR

Anonim şirketlerde ana sözleşme değişikliklerinde hükümet komiseri bulundurma zorunluluğu (unvan, sermaye, amaç ve konu vb.) vardır.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir