Genç Girişimcilik Nedir? Kimler Genç Girişimcidir? Genç Girişimci Teşvik, Destek ve İstisnaları

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Bu makalede Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20.maddesi kapsamında genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası ve Bağ-Kur primi devlet katkısı konularını inceleyeceğiz.

Genç Girişimci Kimdir?

Genç girişimci, ilk işyerini açan yani gerçek usulde ilk defa vergilendirilen ve 29 yaşını doldurmamış kişilere denir.

Genç Girişimci Olmanın Şarları Nelerdir?

  • İşyeri açılış tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşını doldurmamış olmak
  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa mükellefiyet açılışı yapmak (İlk defa işyeri açmış olmak )
  • Vergi dairesi işe başlama bildirimini süresinde vermiş olmak
  • Kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak veya işin sevk ve idare edilmesi (Başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışılması durumu bu şarta engel olmaz)
  • İşyerinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlardan (akrabaları) devralınmamış olması (Ölümden kaynaklı işyeri devirlerinde bu şarta bakılmaz)
  • İşyeri şahıs şirketi veya adi ortaklık şeklinde açılırsa tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları sağlıyor olması gerekir.

Kimler Genç Girişimci Olamaz?

  • Daha önce adına gerçek usulde vergi mükellefiyeti açılmış olanlar
  • Mevcut bir işyerini ölüm hali olmaksızın eşi, annesi, babası, kardeşi ve diğer üçüncü dereceye kadar kan ve kayın akrabalarından devralan kişiler
  • Mevcut bir işyerine daha sonradan ortak olunması halinde şartlar taşınsa dahi ortakların hiçbiri için “genç girişimcilik” uygulanmaz.
  • Basit usulde ticari kazanç elde eden mükellefler: Kazançları gelir vergisinden istisna olduğundan ve kazançları için beyanname verilmediğinden genç girişimci olamaz.

Genç Girişimci Teşviki, Desteği Ne Kadar

Genç girişimci desteği, teşviki iki ayrı kalemde değerlendirilebilir

Genç Girişimci Kazanç – Vergi İstisnası

Genç girişimcilerin elde ettikleri kazancın 75.000 TL’ ye kadar olan kısmından gelir vergisi alınmaz. Örneğin 2022 yılında 75.000 TL kar eden bir gerçek kişinin ödemesi gereken gelir vergisi 13.750 TL’ dir. Genç girişimci bu istisnadan faydalandığı takdirde 3 yılda 41.250 TL teşvikten faydalanabilir. (Gelir vergisi dilimleri ve artışları hesaba katılmamıştır)

Kanun Maddesi – Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 20

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı
bozmaz.),
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir. Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Genç Girişimci Bağ-Kur Prim Teşviki

Genç girişimcilerin Bağ-Kur primleri işyeri açılış tarihinden itibaren 1 yıl süreyle hazinece karşılanır. 2022 yılında düzenli ödendiği takdirde indirimli prim tutarı 1.908,95 TL’ dir. Buna göre bir yıllık teşvik tutarı 22.907,40 TL olacaktır.

01.06.2018 tarihi itibarıyla ilk defa Bağ-Kur’lu olanları kapsamaktadır. İşyerini açmadan önce bir şirkette ortak olan ve adına 4-b Bağ-Kur kaydı tescil edilenler Bağ-Kur prim teşvikinden faydalanamaz.

Kanun Maddesi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 81/k

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

Toplam Teşvik – Destek Tutarı

Genç girişimci olmanın getirdiği toplam teşvik ve destek tutarı 41.250 TL vergi, 22.907,40 TL Bağ-Kur primi olmak üzere 64.157,40 TL olacaktır. Hesaplama 2022 yılında yapılmış olup vergi dilimi ve artışlar hakkında bazı değişkenler hesaba katılmamıştır.

Nasıl Genç Girişimci Olunur ? Genç Girişimciliğe Nasıl Başvurulur?

Genç Girişimci olup olmadığınıza ilişkin tespit bağlı bulunduğunuz vergi dairesi tarafından yapılmaktadır. Genç girişimciliğin şartlarını sağladığınızı düşünüyorsanız işyerini açtıktan sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurup belge talep edebilirsiniz.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir