2023 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Hadler

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

24/11/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2023 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.

Fatura düzenleme mecburiyeti sınırı4.400
Doğrudan gider yazılabilen demirbaş sınırı4.400
İşçi yemek gideri istisnası (yemek fişi, yemek kartı vb. KDV hariç)110
İşçi ulaşım gideri istisnası (toplu taşıma kartı, bilet vb. KDV hariç)56
Mesken kira geliri istisnası21.000
Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri sınırı70.000
Gayrimenkul satışı istisnası
(ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere,  5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden)
55.000
Engellilik İndirimi Tutarı
-Birinci Derece2.000
-İkinci Derece1.170
-Üçüncü Derece500
Binek Otomobillere İlişkin Giderler
Binek otomobil aylık kira gideri8.000
Binek otomobillere ilişkin masrafların (benzin, tamir, bakım gibi) gider olarak dikkate alınabilecek kısmı%70
Binek otomobilin ilk iktisabında gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı200.000
ÖTV ve KDV hariç olarak aktifleştirilenler230.000
ÖTV ve KDV maliyete eklenmek suretiyle aktifleştirilenler (ikinci el olarak alınanlar dahil)430.000
Gelir Vergisinden Muaf Tutulan İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatına İlişkin Sınır320.000

Engellilik İndirimi Tutarları

Engellilik Derecesiİndirim Tutarı
-Birinci Derece4.400
-İkinci Derece2.600
-Üçüncü Derece1.100

2023 GELİR VERGİSİ TARİFESİ

ÜCRET GELİRLERİ

(Hizmet akdiyle çalışanların -işçilerin- elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
70.000 TL’ye kadar%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası%20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası%27
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası%35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası%40

ÜCRET DIŞI GELİRLER

(Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek mensubu mükelleflerin elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
70.000 TL’ye kadar%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası%20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası%27
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası%35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası%40

2023YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

MatrahVeraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı %İvazsız İntikallerde Vergi Oranı %
İlk 1.100.000 TL için110
Sonra gelen 2.600.000 TL için315
Sonra gelen 5.500.000 TL için520
Sonra gelen 10.900.000 TL için725
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için1030
İstisna Türüİstisna Tutarı
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin1.015.747
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin2.032.742
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde23.387
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde23.387

2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 

Beyannamelere İlişkin Damga Vergisi Tutarları

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi132,30
Kurumlar Vergisi Beyannamesi176,70
Katma Değer Vergisi Beyannamesi87,30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi103,50
Muhtasar Beyannamesi87,30
Diğer Vergi Beyannameleri87,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler176,70
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler64,80
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri64,80
Bir kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınır4.814.234,00

İlgili damga vergisi tutarları beyannamelerin ait olduğu aya ilişkin değil, verildikleri/beyan edildikleri tarihe istinaden tahakkuk edecektir.

AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:Binde 0
a) Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmelerBinde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:Binde 9,48
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt
sözleşmeler
Binde 0
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
Binde 0
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler132,30
2. Sulhnameler132,30
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında
düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
744,10

KARARLAR VE MAZBATALAR

Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler132,30
(Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu hale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda
sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)
Binde 5,69

TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)45,40
ab) Rehin senedi (Varant)26,80
ac) İyda senedi4,20
ad) Taşıma senedi1,00
b) Konşimentolar26,80
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri45,40
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
ba) Bilançolar102,00
bb) Gelir tabloları48,70
bc) İşletme hesabı özetleri47,70
c) Barnameler4,20
d) Tasdikli manifesto nüshaları19,80
e) Ordinolar1,00
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları19,80

MAKBUZLAR

1. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler
adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Binde 9,48
2. Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına
açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden
kağıtlar
Binde 7,59
3. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler
Binde 7,59
4. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar
için düzenlenen makbuzlar
Binde 7,59

2023/Ocak döneminden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı 2022 yılının ikinci yarısına oranla oranla %54,66 artışla net 8.506,80 TL olarak açıklandı. Yeni belirlenen ücretin detaylı hesaplama tabloları şöyledir:

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

Brüt Ücret10.008
SGK Primi İşçi Payı %141.401,12
İşsizlik Sig. Primi İşçi Payı %1100,08
Gelir Vergisi0
Damga Vergisi0
Net Ücret (Asgari Ücret)8.506,80
7349 sayılı Kanun ile tüm ücretlere asgari ücret nispetinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmiştir. Buna istinaden hesaplamaya gelir vergisi ve damga vergisi dahil edilmemiştir.

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Brüt Asgari Ücret10.008
SGK Primi İşveren Payı %15,51.551,24
İşsizlik Sig. İşveren Payı %2200,16
İşveren Toplam Maliyeti11.759,40

SGK PRİMİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

Yemek Parası Günlük %23,6578,90
Çocuk Parası Aylık %2200,16
Aile Yardımı Aylık %101.000,80

Asgari Ücrete teşvik, indirim uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada işverenlere işçi başına 400 TL tutarında destek yapılacağını açıkladı. Bu tutar 2022 yılında 100 TL olarak belirlenmişti.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir