2022 Uygulanacak Bazı Tutar ve Hadler

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

27/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2022 yılında uygulanacak güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fatura düzenleme mecburiyeti sınırı2.000
Doğrudan gider yazılabilen demirbaş sınırı2.000
İşçi yemek gideri istisnası (yemek fişi, yemek kartı vb)34
İşçi ulaşım gideri istisnası (toplu taşıma kartı, bilet vb)17
Mesken kira geliri istisnası9.500
Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri sınırı70.000
Gayrimenkul satışı istisnası
(ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere,  5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden)
25.000
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi Azami Tutar (GVK Mük. 121)2.000.000
Engellilik İndirimi Tutarı
-Birinci Derece2.000
-İkinci Derece1.170
-Üçüncü Derece500
Binek Otomobillere İlişkin Giderler
Binek otomobil aylık kira gideri8.000
Binek otomobillere ilişkin masrafların (benzin, tamir, bakım gibi) gider olarak dikkate alınabilecek kısmı%70
Binek otomobilin ilk iktisabında gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı200.000
ÖTV ve KDV hariç olarak aktifleştirilenler230.000
ÖTV ve KDV maliyete eklenmek suretiyle aktifleştirilenler (ikinci el olarak alınanlar dahil)430.000
Gelir Vergisinden Muaf Tutulan İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatına İlişkin Sınır320.000
Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir