Sigortalı İşçi İşe Giriş / Çıkış İşlemleri ve Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

I.Tanım

Özlük dosyası bir işletmenin her bir çalışanı için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu arşiv/kayıt dosyasıdır. İş Kanunu 75. Maddesine göre “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.” Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler hakkında her bir işçi için ayrıca idari para cezası uygulanacağı sabittir.

1- İşe Giriş Yapılmadan Önce Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:

İşe giriş işlemi en geç 1 gün önce yapılır. Örneğin 03.08.2022 tarihinde işe girecek bir işçinin işe giriş bildirgesi en geç 02.08.2022 tarihinde onaylanmalıdır.

2- Teşvikten Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler

 • İşe girişi yapılacak işçilerin teşvik sorgulama ve tanımlama işlemleri tarafımızca gerçekleştirilir. Bu süreçte işçinin yapması gereken bilgi ve belgeleri temin ederek İşkur kaydını aktif hale getirmektir. İşkur kaydı aktif hale gelmeden işe giriş işlemi yapılırsa teşvikten yararlanılamaz.

3- İşçinin Niteliğine/Durumuna Göre Bulunması Gereken Belgeler

 • İşçinin yaşı 18’den küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
 • İşçi yabancıysa çalışma izni belgesi fotokopisi ya da izin belgesi
 • Yararlanılan vergi veya sgk teşviki varsa bunları gösteren belge
 • Engelli ise Sakatlık Raporu ya da onaylı örneği
 • Engelli indiriminden yararlanıyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan bu yönde alınmış belge
 • İşçi eski hükümlü, engelli ya da terör mağduru ise İŞKUR kayıt belgesi

4- İşçi İşe Devam Ettiği Süre Boyunca Eklenmesi Gereken Belgeler

 • İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
 • Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri
 • İstirahat ve iş göremezlik raporları
 • Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri
 • İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar
 • Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri
 • İş kazası tutanağı
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar

5- İşçinin İşten Ayrılması Durumunda Eklenmesi Gereken Belgeler

İşten ayrılış işlemi en geç 10 gün içinde yapılır. Örneğin 01.09.2021 tarihinde işten ayrılan bir işçinin işten ayrılış bildirgesi en geç 10.09.2021 tarihinde onaylanmalıdır.

 • İstifa dilekçesi ( İşçi kendi el yazısıyla yazıp imzalamalı)
 • Fesih bildirimi ( İşveren çıkartıyorsa hazırladığı fesih bildiriminde işçinin imzası olmalı)
 • İhbarname
 • Varsa işverenin haklı fesih sebebini ispatlayan belge (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, gözaltı, tutukluluk hali vb.)
 • Hizmet belgesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatı bordroları
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler, ihtarnameler
 • İbraname ( İşten ayrıldıktan 30 gün sonra düzenlenip imzalanmalı Borçlar Kanunu M.420)
 • SGK İşten ayrılış bildirgesi (İşçi ve işveren tarafından imzalanmalı)

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir