KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), bu destek programıyla belirlenen sektörlerde girişimcilerin yeni kurduğu işletmelerin hayatta kalma oranını artırmayı amaçlamaktadır.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu program kapsamında ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin kurduğu gerçek ve tüzel kişi işletmelere kuruluş, makine, teçhizat, yazılım, mentörlük, danışmanlık, işletme koçluğu, performans ve sertifika desteği verilir. (Desteklenen sektörlerin listesine ulaşmak için tıklayın)

1.Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

2.Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

Faaliyetin NiteliğiDestek Tutarı
Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler100.000 TL
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere200.000 TL
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler300.000 TL
Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir
 • İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Bu hüküm performans desteği kapsamında uygulanmaz
 • Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; destek oranı üzerinden hesaplanan destek, finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz destek olarak ödenir. Makine, teçhizat ve yazılımın, finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesine yönelik diğer hususlar destek programının uygulama esaslarında belirtilir
 • Destek programı kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılım mülkiyeti/finansal kiralama yöntemi ile teminlerde sözleşme süresince zilyetliği, işletme tüzel kişiliğine ait olup, destek programı süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme için bu hükmün uygulanıp uygulanmaması hususunda Başkanlık yetkilidir
 • Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makineteçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir
 • Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme ziyaret edilerek İleri Girişimci Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

3.Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

Bu destek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.

4.Performans Desteği

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Birinci Performans Dönemi*İkinci Performans Dönemi**
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
*Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

5.Sertifika Desteği

Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak sertifika başına 1.000 TL toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

Bu destek kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır. Uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir. (İşyeri tehlike sınıfları listesine ulaşmak için tıklayın)

Programdan Yararlanma Şartları

 • Girişimci, işletme açılış tarihinden önce lms.kosgeb.gov.tr adresindeki geleneksel girişimcilik eğitimini ve ardından ileri girişimci eğitimini bitirmiş ve katılım belgesini almış olmalıdır
 • Girişimcinin işletmeyi başka birisinden devir almaksızın kendisi kurmuş olmalıdır
 • Girişimci bizzat işletmenin başında başka bir işletmede sigortalı olarak çalışmıyor olmalıdır
 • Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 olmalıdır
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalıdır
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığı olmamalıdır
 • İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

Diğer Bilgiler

İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

Gerçek kişiler için işletme açılış tarihi vergi dairesi işe başlama tarihi, tüzel kişiler için ise ticaret siciline tescil tarihidir.

Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya Geleneksel Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

İŞGEM’de/TEKMER’de yer alan işletmeler için girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması koşulu aranmaz.

Mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan: Kendi kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik ve buna benzer sebepler olmaksızın kapanması durumunda alınan geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir