Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Belgelendirilmesi

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Gelir Vergisi Kanunu 89. Maddesi 2.fıkrasında “Eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.” İbaresi yer almaktadır. Madde uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesinde mükellefin:

  • Kendisi
  • Eşi
  • Küçük çocuklarına (bakmakla yükümlü oldukları) ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları gelirden indirilir.

Kanun lafzında geçen “tevsik edilmesi” ise tevsik edici belge olan Vergi Usul Kanunu’nda sayılan vesikalardır.

Vergi Usul Kanunu 232. Maddesinde fatura almak ve vermek mecburiyetinde olanlar birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit usulde vergilendirilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler açısından aşağıdaki gibi sayılmıştır.

  • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
  • Serbest meslek erbabına
  • Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara
  • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere
  • Vergiden muaf esnafa

Ancak takip eden 233. Maddede: “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin Makineli kasaların kayıt ruloları ile de tevsik olunacağına hükmedilmiştir.

Öte yandan 204 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde: ” mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. ” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen kanun maddeleri ve tebliğ konuyu net bir şekilde açıklamaktadır. Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin ticari veya mesleki faaliyetlerine ilişkin alım, gider ve harcamalarını fatura ve serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak, eğitim ve sağlık harcamaları ticari, mesleki kazanç ve faaliyetleri ile ilgili olmadığı için bu harcamalarında böyle bir mecburiyet bulunmamaktadır.. Nitekim mükelleflerin eş ve küçük çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları da indirim konusu yapılabilmektedir. Bu harcamaların tevsikinde fatura talep etmek, nihai tüketici konumunda olan bu kişilerin fatura almak mecburiyetinde sayılanlar arasında olduğunu kabul etmek anlamına gelecektir ki bu kanuni bir yaklaşım olmayacaktır.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir