7456 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

07.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başta kurumlar vergisi kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapıldı.

  • Kurumlar Vergisi oranı %5 artırıldı.
  • Taşınmazların satışına uygulanan istisnalar kaldırıldı.
  • Kurumların diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere uygulanan istisna kaldırıldı.
  • Yalnızca 2023 yılında uygulanmak üzere ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) getirildi.
  • İşverenlere verilen asgari ücret desteği tutarı artırıldı.
  1. Şimdiye kadar %20 olarak uygulanan Kurumlar Vergisi oranı %25’e, bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançlarına uygulanan oran ise %30’a artırıldı. (01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerde uygulanacaktır)
  2. Daha önceden uygulanan kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %50’lik kurumlar vergisi istisnası kaldırıldı. Ayrıca kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası da kaldırıldı. (Kanunun yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için farklı hükümler yer almaktadır)
  3. Kanunun yayım tarihinden itibaren, kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri gelirlere sağlanan istisnalar hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde edilen gelirlere yönelik sağlanan vergi istisnası kaldırıldı.
  4. Kanunun yayım tarihi itibariyle kayıtlı ve tescil edilmiş taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere bir katı nispetinde ek MTV alınması ve bu ek verginin iki eşit taksitte 2023/Ağustos ve Kasım aylarının sonuna kadar ödenmesine ilişkin düzenleme getirildi.
  5. Öteden beri uygulanan asgari ücret işveren desteğinin 2023/Temmuz – 2023/Aralık döneminde günlük 16,66 TL, aylık 500 TL tutarında uygulanmasına ilişkin düzenleme getirildi.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir