2022 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

27/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu ve nispi vergiler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2022 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.

Beyannamelere İlişkin Damga Vergisi Tutarları

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi132,30
Kurumlar Vergisi Beyannamesi176,70
Katma Değer Vergisi Beyannamesi87,30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi103,50
Muhtasar Beyannamesi87,30
Diğer Vergi Beyannameleri87,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler176,70
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler64,80
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri64,80
Bir kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınır4.814.234,00
İlgili damga vergisi tutarları beyannamelerin ait olduğu aya ilişkin değil, verildikleri/beyan edildikleri tarihe istinaden tahakkuk edecektir.

AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde 0
9. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:Binde 0
a) Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde 9,48
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmelerBinde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13. (Ek: 6728/28 md.-Yürürlük 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:Binde 9,48
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 0
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt
sözleşmeler
Binde 0
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
Binde 0
17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 0
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler132,30
2. Sulhnameler132,30
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında
düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
744,10

KARARLAR VE MAZBATALAR

Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler132,30
(Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu hale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda
sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)
Binde 5,69

TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)45,40
ab) Rehin senedi (Varant)26,80
ac) İyda senedi4,20
ad) Taşıma senedi1,00
b) Konşimentolar26,80
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri45,40
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
ba) Bilançolar102,00
bb) Gelir tabloları48,70
bc) İşletme hesabı özetleri47,70
c) Barnameler4,20
d) Tasdikli manifesto nüshaları19,80
e) Ordinolar1,00
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları19,80

MAKBUZLAR

1. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler
adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Binde 9,48
2. Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına
açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden
kağıtlar
Binde 7,59
3. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler
Binde 7,59
4. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar
için düzenlenen makbuzlar
Binde 7,59

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir